ΑΡΧΑΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ. Μια σύντομη εισαγωγή

Προσφορά!

8.50 με Φ.Π.Α 6%.

Συγγραφέας: Julia Annas
Tίτλος: ΑΡΧΑΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Μια σύντομη εισαγωγή
Oxford University Press
Μετάφραση: Γιάννης Αβραμίδης
Σελίδες: 202
ISBN: 978 960 8097 64 3

Κατηγορία:

Περιγραφή

“ Μια σύντομη εισαγωγή θα πρέπει να μην έχει πολύ φιλό­δοξους στό­χους. Είναι όμως μια καλή ευκαιρία να δοθούν στον ανα­γνώ­στη ά­με­σες κατευθύνσεις που θα τον οδηγήσουν α­­πευ­θείας σε ό,τι πιο σημαντικό στην αρχαία φιλοσοφία. Στο βιβλίο αυτό προ­σ­πά­θησα να φέ­ρω σε ουσιαστική επαφή τον αναγνώστη με μια μακρά πα­ρά­­δοση διαλόγου και δέσμευσης, με τρό­πο τέτοιο ώστε να α­­ξίζει τον κόπο, και με την ελπίδα ότι τού­τη η επαφή θα συ­νεχιστεί και μετά το τέλος της ανάγνωσής του.
” Η αρχαία φιλοσοφία κάποιες φορές διδάσκεται ως μία αλ­λη­λο­διαδοχή Μεγάλων Διανοητών, των οποίων τις ιδέες πρέ­­πει ο μα­­­­θητής να μάθει και να θαυμάσει. Τίποτε δεν βρί­σκεται μακρύ­τε­­­ρα από το πνεύμα της. Όταν ξεφυλλίζου­με έργα της αρχαίας φι­­λοσοφίας, τις περισσότερες φορές ανακαλύπτουμε πως αυτό που εκτυλίσσεται είναι μια αντιπαράθεση και επιχειρηματολογία στην οποία καλούμαστε να με­­τέχουμε.”

 

Η Annas αποφεύγει την καθιερωμένη χρονολογική επισκό­πη­ση, ε­πι­λέγοντας να εξοικειώσει τον αναγνώστη με τα βασικά προβλήματα και με­λήματα των αρχαίων στοχαστών· ταυτόχρονα εφιστά την προσοχή μας στον τρόπο με τον οποίο τα προσεγ­γί­­ζου­με και στην επί­δρα­ση των παραγόντων που καθιστούν το εν­δια­φέ­ρον μας για τους αρ­χαίους επιλεκτικό και ευμετάβλητο, υπενθυμί­ζο­ντας πόσο διαφορετικές είναι κατά καιρούς οι αναγνώσεις των αρ­­­χαίων έρ­γων, α­­νάλογες με τα ενδιαφέροντα και τις συνθήκες της εκάστοτε ε­πο­χής.