Προσφορά!

Λαός και εξουσία στο Βυζάντιο. Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ

13.50 με Φ.Π.Α 6%.

Συγγραφέας: Anthony Kaldellis
Μετάφραση: Αλεξάνδρα Βουδούρη, Χαράλαμπος Μαγουλάς
Επιμέλεια: Γιάννης Αβραμίδης
Σελίδες: 350
Τιμή: 15,90 €
ISBN: 978 618 5352 11 0

Ένα βιβλίο που ήρθε να ταράξει τα νερά των βυζαντινών σπου­δών. Ο Anthony Kaldellis επανασυνδέει το Βυ­ζά­ντιο με τις ρω­μαϊ­κές του ρίζες και καταδεικνύει ότι από τον πέμπτο μέχρι τον δω­δέ­κατο αιώ­να μ.Χ. η Ανατολική Ρωμαϊκή αυτοκρατορία ή­ταν ου­σι­αστικά μια πολιτεία όπου η εξουσία ασκείτο εν ονόματι του λαού, και μερικές φορές από τον ί­διο τον λαό. Η Πολιτεία της Νέ­ας Ρώμης α­πο­καθιστά ένα λι­γό­τερο απολυταρχικό/θεοκρατικό και περισ­σό­τερο λα­ϊ­κιστικό Βυζάντιο, του ο­ποίου οι ελ­­­λη­νό­φωνοι πολί­τες θε­ω­­­ρού­­­­σαν εαυτούς κανονικότατους ρω­­­­μαί­ους, όχι λιγότερο από ό,τι οι λα­τι­­νό­φωνοι «πρό­γονοί» τους. Ο Kaldellis δείχνει ότι η ιδέα του Βυζαντίου ως μιας άκαμπτης θεο­κρατίας είναι πα­ραπλανη­τι­κή κατα­σκευή μεγάλου μέ­ρους της δυτικής ιστορι­ο­γραφίας.

“Ένα σημαντικό βιβλίο που αποδεικνύει πέραν πάσης αμφι­βο­­λίας ότι η εικόνα που έχουμε για την Ανατολική Ρω­μαϊ­κή Αυτοκρατορία —το Βυζάντιο— χρειάζεται αναθεώρηση. Κατέχοντας ά­ριστη γνώση του συνόλου της βυζαντινής ιστοριογραφίας, ο Kaldellis καταρρίπτει τον τεχνητό και ζημιο­γό­νο διαχωρι­σμό των ρωμαϊκών από τις βυζαντινές σπουδές.”
—PAUL STEPHENSON, Πανεπιστήμιο Radboud, Ολλανδία

“O Καλδέλλης είναι ένας υπέροχος ι­στορικός γεμάτος ενδιαφέ­ρου­σες ιδέες· τα έργα του προσθέτουν τα μέγιστα στην ψυχα­γω­γική αξία των βυζαντινών σπουδών. Αυτό που αναδύεται α­πό τις αλλεπάλληλες δημοσιεύσεις του είναι μια ολοένα και πιο σύν­θετη και λεπτοφυής εικόνα της βυζαντινής αυτοκρατορίας.”
Bryn Mawr Classical Review